Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam

Video tổng kết những thành tựu đáng nhớ trong hoạt động phòng chống mù lòa của Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam trong suốt 20 năm, từ năm 1992 cho đến năm 2012.

Advertisements