Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam

Video tổng kết những thành tựu đáng nhớ trong hoạt động phòng chống mù lòa của Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam trong suốt 20 năm, từ năm 1992 cho đến năm 2012.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s